Konkurs na Wiceprezesa Zarządu

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza spółki PGE Systemy S.A. działając na podstawie uchwały nr 63/VI/O/2024 z dnia 08 lipca 2024 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu (dalej także: „Spółka”). 

I.    Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych; 
2)    posiada co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3)    posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4)    spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, a w szczególności: 
a)    spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „Kodeks spółek handlowych”), w szczególności posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228 – 231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-5872, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
b)    nie mają do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
c)    nie mają do kandydata zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

II.    Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz 
oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

III.    Dodatkowo od kandydata na Wiceprezesa Zarządu wymagana jest:
1)    znajomość rynku i rozwiązań ICT;
2)    doświadczenie w realizacji złożonych projektów z obszaru IT;
3)    doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT;
4)    doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu relacjami biznesowymi z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
5)    znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne porozumiewanie.

IV.    Dodatkowym atutem kandydata na Wiceprezesa Zarządu będzie:
1)    znajomość języka angielskiego potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów zagranicznych;
2)    doświadczenie w branży energetycznej;
3)    ukończone studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania, nauk ekonomicznych lub technicznych potwierdzone odpowiednim dyplomem.

V.    Każdy kandydat składa zgłoszenie, które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1)    list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
2)    dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych; 
3)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy);
4)    inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje kandydata (w tym określone w pkt III Ogłoszenia); 
5)    oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki określonych w Ogłoszeniu;
6)    poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" lub pisemne zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład Zarządu, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
7)    zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład Zarządu, do dostarczenia takiego zaświadczenia nie później niż do dnia powołania w skład Zarządu;
8)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

VI.    Ww. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

VII.    Pisemne zgłoszenia kandydatów na Wiceprezesa Zarządu spółki PGE Systemy S.A. należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Sienna 39, Biuro Zarządu, w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00, w terminie do 12 lipca 2024 r. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu spółki PGE Systemy S.A.”. Przyjmujący Zgłoszenie wyda na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:
PGE Systemy S.A., Biuro Zarządu, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa 
(o dacie złożenia Zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa spółki PGE Systemy S.A.”

VIII.    Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

IX.    Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się Ogłoszenia do dnia 12 lipca 2024 roku do godz.16.00.
Kandydatom udostępnione zostaną:
1) aktualny odpis Spółki z KRS;
2) Statut Spółki;
3) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023;
4) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za rok 2023;
5) Schemat struktury organizacyjnej Spółki.
Informacje dostępne będą w siedzibie spółki PGE Systemy S.A., ul. Sienna 39 w Warszawie, V p, w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 8.00 - 16.00, tel. kontaktowy +48 887 179 316 lub +48 887 179 327.

X.    Otwarcie kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w dniu 12 lipca 2024 r.

XI.    Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania Zgłoszeń, określonym w pkt VII powyżej, lub Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie Zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w Ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

XII.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie od 15 lipca 2024 r. w miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail. Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami i nie ma obowiązku przeprowadzenia rozmów ze wszystkimi kandydatami.

XIII.    W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci oceniani będą w następujących zakresach:
1)    działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
2)    zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3)    zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;
4)    doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji członka zarządu;
5)    znajomość rynku i rozwiązań ICT;
6)    doświadczenie w realizacji złożonych projektów z obszaru IT;
7)    doświadczenie w definiowaniu wymagań biznesowych i funkcjonalnych;
8)    doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT;
9)    doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu relacjami biznesowymi z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

XIV.    Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

XV.    Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej o wyniku tego postępowania drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

XVI.    Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

XVII.    Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.