Spółka PGE Systemy SA objęta jest procesem zarządzania zgodnością (Compliance) obowiązującym w całej Grupie Kapitałowej PGE (GK PGE).

Obejmuje on następujące obszary:

  • wprowadzenie jednolitego standardu procesu zarządzania zgodnością (Compliance) w GK PGE,
  • określenie zakresu uprawnień i odpowiedzialności w procesie zarządzania zgodnością (Compliance) w GK PGE,
  • umożliwienie identyfikacji dobrych praktyk oraz standardów przestrzegania prawa i regulacji wewnętrznych w podmiotach GK PGE,
  • zwiększenie świadomości pracowników GK PGE w zakresie obowiązującego prawa oraz właściwych dla ich komórek organizacyjnych regulacji wewnętrznych w GK PGE,
  • dostarczenie organom spółek GK PGE informacji o działaniach w zakresie Compliance, 
  • zapewnienie monitorowania wszystkich obszarów w zakresie Compliance oraz zapewnienie transferu wiedzy na poziomie GK PGE, w tym analizę ryzyk Compliance.

Czym jest Zgodność  - Compliance?

Compliance jest to taki sposób organizacji przedsiębiorstwa, który redukuje do minimum ryzyko wystąpienia wszelkich nieprawidłowości („Compliance w przedsiębiorstwie”, Bartosz Makowicz,  Wolters Kluwer Polska, 2011 r.)

Dlaczego tworzy się jednostki Compliance w dużych firmach?

Działalność w zakresie Compliance wywodzi się przede wszystkim z instytucji finansowych, które dostrzegły znaczenie zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującym prawem oraz minimalizacji ryzyka wywołania zaburzeń w tej sferze. Obecnie zalety Compliance docenia coraz więcej największych światowych firm produkcyjnych czy też usługowych, a rozmiary budowanych działów Compliance rosną od jednoosobowego stanowiska pracy do potężnych departamentów o złożonej strukturze terytorialnej i zadaniowej, skutecznie podnosząc pozytywny wizerunek firmy, zwiększając zaufanie do niej. Jednocześnie na całym świecie, także w Europie i Polsce, przedsiębiorstwa działają proaktywnie i same budują swoje systemy Compliance, stosując się do zasady „self policing”, czyli zadbania o to, aby wewnątrz firmy funkcjonowały rozwiązania w zakresie kontroli zgodności.

Kodeks Postępowania dla partnerów biznesowych PGE Systemy SA:

Dbamy o relacje z Partnerami Biznesowymi" – tak brzmi jedna z zasad Kodeksu Etyki. Bezpośrednio z tego zapisu wynika jasny komunikat skierowany do partnerów biznesowych spółek Grupy PGE, jakie praktyki oczekiwane są od partnerów biznesowych spółek GK PGE w prowadzonej przez nich działalności.

W 2016 r. PGE Polska Grupa Energetyczna przyjęła system zarządzania zgodnością (Compliance) i Kodeks Etyki dla całej grupy. PGE określiła tym samym najważniejsze wartości i zasady, którymi zamierza kierować się w swoich działaniach.

„Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE" określa minimalne wymagania wobec kontrahentów grupy w zakresie poszanowania praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska oraz uczciwości w prowadzonej działalności biznesowej.

Chcemy współpracować z podmiotami, które nie tylko świadome są przestrzeganych przez nas wartości i zasad, ale także rozumieją je i same prowadzą swoją działalność w zgodzie z nimi.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Pracownicy PGE Systemy nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania zasad Compliance w spółce, mogą zgłosić do:

  • Przełożonego
  • Koordynatora Compliance PGE Systemy SA
  • lub kontaktując się:

Tel.: +48 22 340 12 02 (dni robocze, w godz. 9:00 - 17:00)

E-mail: uczciwybiznespge@gkpge.pl

Wiadomości te trafią do: prezesa zarządu PGE SA, dyrektora Departamentu Compliance w PGE SA, dyrektora Departamentu Audytu w PGE SA, dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w PGE SA.