W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,PGE Systemy S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy PGE Systemy S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 21.12.2020 r. w sekretariacie Biura Zarządu Spółki pod adresem ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, tak by mogły zostać przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Opublikowano 28.11.2020 r

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,PGE Systemy S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy PGE Systemy S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 21.12.2020 r. w sekretariacie Biura Zarządu Spółki pod adresem ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, tak by mogły zostać przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Opublikowano 6.11.2020 r

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,PGE Systemy S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy PGE Systemy S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 21.12.2020 r. w sekretariacie Biura Zarządu Spółki pod adresem ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, tak by mogły zostać przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Opublikowano 23.10.2020 r

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,PGE Systemy S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy PGE Systemy S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 21.12.2020 r. w sekretariacie Biura Zarządu Spółki pod adresem ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, tak by mogły zostać przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Opublikowano 8.10.2020 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,PGE Systemy S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy PGE Systemy S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 21.12.2020 r. w sekretariacie Biura Zarządu Spółki pod adresem ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, tak by mogły zostać przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Opublikowano 30.09.2020 r.

PGE Systemy S.A. niniejszym informuje, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) od 1.03.2021r. obowiązkowa będzie dematerializacja wszystkich akcji spółek akcyjnych. Oznacza to, że akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji utracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) podlegać będą zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmioty uprawnione do tego na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (np. domy maklerskie). Akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji najpóźniej do 31.12.2020r.

W związku z powyższym przyjmuje się następujący harmonogram działań:

Do 30 września 2020 r.:

  • Walne Zgromadzenie Spółki wybiera podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy.
  • Zarząd Spółki zawiera umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z pomiotem wybranym przez Walne Zgromadzenie.
  • Następuje pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Do 31 stycznia 2021 r.:

  • Następują kolejne 4 wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Od 1 marca 2021 r.:

  • Tworzony jest rejestr akcjonariuszy.
  • Dokumenty akcji tracą moc obowiązującą.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

pgesystemy_site