Program TZMD

Program TZMD to kilka projektów wdrożeniowych, mających na celu zbudowanie kompleksowego rozwiązania, wspierającego procesy Zarządzania Majątkiem Dystrybucyjnym PGE Dystrybucja. W ramach Programu PGE Systemy będą pełniły rolę Centralnego Zamawiającego oraz Integratora odpowiedzialnego za całość wdrożenia w tym integrację wielu rozwiązań informatycznych klasy ICT* i OT**, które docelowo staną się komponentami TZMD.

Do najważniejszych projektów realizowanych w ramach Programu zaliczyć należy wdrożenie systemów EAM oraz GIS.  
EAM (Enterprise Asset Management), to  System do zarządzania majątkiem Przedsiębiorstwa, który oprócz zarządzania procesami planowania i eksploatacji majątku, pozwoli optymalizować i zwiększać efektywności tych procesów m.in. poprzez wykorzystanie zgromadzonych danych do analiz zarządczych.
Projekt GIS (Geographical Information System)  umożliwi prezentację elementów majątku na mapie na każdym etapie ich życia, pozwalając jednocześnie użytkownikom na wykonywanie prac planistycznych, eksploatacyjnych oraz  wykonywanie skomplikowanych analiz geo-przestrzennych bezpośrednio na mapie. Oba komponenty będą ze sobą zintegrowane w taki sposób, aby zapewnić zunifikowany interfejs każdemu użytkownikowi, upraszczając i podnosząc komfort jego pracy.

Przyjęty Harmonogram zakłada produkcyjne wdrożenie docelowego rozwiązania do 2027 roku. 

Docelowo, oprócz PGE Dystrybucja z komponentów wdrożonego rozwiązania będą mogły korzystać inne spółki Grupy PGE, opierające swój model biznesowy na wykorzystywaniu majątku, specyficznego dla ich działalności.

*Information & Comunnication Technologies (Technologie informacyjno-telekomunikacyjne)

**Operational Technology (Technologia operacyjna)