Wstępne Konsultacje Rynkowe PGE Systemy w sprawie LTE450

10.04.2023
sieclte450

Do 21 kwietnia 2023 r. do godziny 14:00, wykonawcy mogą ubiegać się o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach, jakie planują przeprowadzić PGE Systemy w związku z budową sieci LTE450.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest przygotowanie do zakupu i wdrożenia usług utrzymania w terenie (ang. Field Maintenance) infrastruktury sieci telekomunikacyjnej LTE450 na obszarze PGE Dystrybucja.

Składnikami infrastruktury sieci telekomunikacyjnej LTE450, dla których ma być świadczona usługa są:

• Elementy stacji bazowych LTE450 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
• Infrastruktura zasilania podstawowego i awaryjnego.
• Infrastruktura budowlana wraz z terenem posadowienia obiektu.
• Infrastruktura teletransmisyjna.

Zakres konsultacji
Zakres usług utrzymania w terenie (Field Maintenance) infrastruktury sieci LTE450 obejmuje:

• Obsługę awarii i usterek zgodnie z ustalonym SLA.
• Lokalizację i usuwanie awarii lub usterek bezpośrednio na obiekcie stacji bazowej.
• Wykonywanie przeglądów okresowych wynikających z przepisów Prawa Budowlanego i przepisów odrębnych.
• Wykonywanie przeglądów oraz działań konserwacyjnych według ustalonego zakresu i harmonogramu.
• Wykonywanie pomiarów PEM (natężenia pola elektromagnetycznego) na obiektach w lokalizacjach stacji bazowych LTE450, wraz z przygotowaniem sprawozdań, według ustalonego zakresu i harmonogramu.
• Organizacja i zarządzanie częściami zapasowymi (zamiennymi) Zamawiającego na potrzeby infrastruktury sieci LTE450.
• Obsługa prac planowych, w tym: czynności wykonywane  w ramach zmian konfiguracyjnych, prace wynikające z zaleceń podczas przeglądów, itp.

W ramach konsultacji oczekuje się, między innymi, przedstawienia przez Wykonawcę dotychczasowego doświadczenia w zakresie usług Field Maintenance, oraz obszaru w którym usługi były lub są aktualnie świadczone, w tym rekomendacji związanych z rozmieszczeniem magazynów/personelu aby zminimalizować czas usuwania awarii.

W trakcie konsultacji Zamawiający może zwracać się do Wykonawców o udzielenie innych, dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji przetargowej w zakresie przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowe zagadnienia i wymagania, w zakresie utrzymania w terenie infrastruktury sieci LTE450, zostaną udostępnione Wykonawcom w trakcie przeprowadzania konsultacji.

Cel konsultacji
Wstępne konsultacje rynkowe będą służyć do pozyskania informacji o możliwych wariantach realizacji zamówienia wraz z ich orientacyjną wartością, w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy.